A PROJEKT BEMUTATÁSA

 

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A projekt címe: Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program – Humánerőforrás Fejlesztés Komponens
A szerződött támogatás összege: 1 064 124 778 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.24-22-2022-00002 

.

A célcsoport bemutatása

 
A 2019-ben elindított „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának fő célkitűzése a KSH-val együttműködésben kiválasztott 300 leghátrányosabb helyzetű, javarészt az ország észak-keleti, dél-nyugati részein lévő település diagnózis alapú felzárkóztatása, az ott élők és a helyi közösségek életében pozitív, előremutató változások előidézése. A hosszútávú program első lépéseként 2019-ben 31 településen indult el nemzeti forrásból, és 2020-ban további 36 településen kezdődött el a felzárkózási intézkedéssorozat. A 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 2021-ben további 51 kistelepülésen folytatódott a program, valamint kijelölésre került a további 182 bevonandó kistelepülés is. A program folytatása fokozatos bevonással a teljes 300-as települési körre tervezett.
A 300 településen 312 ezer ember él, és csaknem 5000 gyerek születik évente, többségében roma családokba, kedvezőtlen jövedelmi viszonyok közé (a gyerekek több mint fele részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben). Az infrastrukturális adottságok elmaradottak, a szakemberhiány jelentős, így a helyi lakosság (minőségi) közszolgáltatásokhoz való hozzáférése is akadályozott, pl. települések több mint egyharmadán található betöltetlen háziorvosi körzet. 
A településeken élők javarészt alacsony iskolai végzettségűek és szakképzetlenek. A 8 általános iskolát el nem végzettek aránya az országos átlag több mint háromszorosa (15,9%), az iskolai lemorzsolódás jelentős. Többnyire az egyetlen helyben található elhelyezkedési lehetőség a közfoglalkoztatás, valamint a fekete-, illetve idénymunkák. Ezen falvakból a járványt megelőző országos munkaerő hiányos időszakban is csak nagyon kevés ember tudott bekapcsolódni az elsődleges munkaerő piaci fellendülésbe képesítési, elérhetőségi és a tartós munkanélküliségi helyzetéből adódó munkaszocializációs hátrányai miatt. A falvakban jellemzőek a rendezetlen ingatlanviszonyok, a túlzsúfolt, komfort nélküli lakások, rossz higiénés viszonyok, a lakhatási körülményekből adódó fertőzések, egészségügyi problémák, közműtartozások. A komfort nélküli, szükséglakások aránya 23,7 %, ami az országos átlag közel ötszöröse.
Több elemzés rámutatott, hogy a koronavírus járvány hatásai a hátrányos helyzetű rétegeket nagyobb mértékben sújtották. EU-szerte három-hatszoros a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok keresetcsökkenése a magasabb keresetűekhez képest 2019-2020 között (Eurostat). A munkaerő piacon sérülékenyebb helyzetben lévő, alacsonyabb képzettségű, városokba ingázó munkavállalók könnyebben veszítik el munkájukat. A távoktatásba való hatékony bekapcsolódás is korlátozott e csoportok számára, a leghátrányosabb helyzetű településeken sokszor hiányos az internetes infrastruktúra, a családoknak nem állnak rendelkezésére eszközök és az alacsonyan képzett szülők kevésbé tudják támogatni gyerekeiket a tanulásban. 
A járvány hatására sok hivatali ügyintézés vált nehezebbé, a kistelepülésen élő, online világban kevésbé járatos csoportok számára az ügyintézés vagy alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés (pl. egészségügy ellátás) is nagyon nehéz lett. Jelen egészségügyi program szorosan illeszkedik a FETE települések általános kihívásához és céljához, hogy a leghátrányosabb helyzetű településeken élők egészségügyi kapacitások gyengeségeiből eredő nagyobb társadalmi és egészségügyi kitettség csökkentésre kerüljön, a marginalizálódott társadalmi rétegek rezilienciája növekedjen. 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Mobil egészségügyi ellátás szervezése és mobil egészségügyi ellátás nyújtása Telemedicina szolgáltatás nyújtásával:

 

A feladat célja a páciensek állapotfelmérésre és szűrővizsgálatok elvégzésére. A program keretében a FETE településeken 12 mobil egészségügyi központ jön létre, melyből 8 darab önálló orvosi rendelőként üzemel, 4 darab pedig olyan személygépkocsi, amiben településről településre szállítjuk az orvosi rendelő felszerelését és személyzetét. Kiemelten a hátrányos helyzetűeknél és az elmaradott térségekben cél az egészségtudatosság növelése, a szűrővizsgálatok elvégzése és szükség esetén a betegek szakellátáshoz való eljuttatása.

A programban az egészségügyi szolgáltatás három szintre épül, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz a telemedicina nyújtotta lehetőségekkel:

A pácienssel személyes kontaktusba egy megfelelő orvostechnikai eszközök használatára kiképzett, vérvételben jártas egészségügyi asszisztens kerül. A szakdolgozó-páciens találkozás helyszíne a mobil rendelő, illetve amennyiben elérhető, az adott területen lévő, szabad kapacitással rendelkező, alapellátás számára kialakított rendelő. A szakdolgozók által elvégzett egészségügyi állapotfelmérés alapján szűrjük a pácienseket, az alapellátó orvosok szakmai támogatása mellett. A kiszűrt páciensek a rizikó besorolásuk után kerülnek telemedicinális ellátásba.

Amennyiben a páciens állapota igényli, további szakorvos bevonása megoldható a telemedicina keretében szakorvosi szolgáltatás igénybevételével. A betegek esetlegesen további szakellátóba/kórházba jutásának megszervezését, a helyi viszonyokat jól ismerő regionális egészségpont koordinátorok segítik.

A Mobil Egészségügyi Központokban lehetőség lesz helyszíni vérvételre is, illetve bizonyos minták elemzésére is POCT eszközök használatával. Komplexebb vérvizsgálati igény esetén a minták szállítása a laborba történik, és azok feldolgozása, értékelése szintén a bicskei központban kerül megvalósításra.

A feladat célja 8 hónap alatt (2023. március 1 – 2023. október 31.) legalább 768 rendelés (min. 2 óra / rendelés) megtartása. (A bicskei központ kialakítása az EFOP-2.2.24-22 pályázat része.)

Gyermekszemészeti szűrővizsgálatok szervezése és szűrési szolgáltatás nyújtása


A gyermekszemészeti szűrést kiegészítve elkészül a szemüveg felírása, gyártása, különböző látásterápiák (pl. szemtapaszolás). Szükség esetén a további szemész szakorvosi vizsgálatok vagy a műtétek is megszervezésre kerül. A fent megnevezett látásproblémák csökkentésén túl, a program határozott célja, hogy Magyarország felzárkózó településein megteremtse a szemüveg viselés kultúráját. Hazánkban új kezdeményezésként optometrista is bevonásra kerül a szűrések és a vizsgálatok elvégzésébe.
A gyermekszemészeti szűrés két részből áll: az előszűrésből és a komplex gyermekszemészeti vizsgálatból.
Az előszűrés során fel kell mérni a gyermek fénytörési hibáit (dioptria) műszeres méréssel; látásélességét; kétszemes együttlátását a LANG sztereóteszt segítségével; szemének akaratlan, ritmusos rezgését, ide-oda mozgását (nystagmus). Amennyiben eltérések találhatók, a további kivizsgálást az optometrista végzi el az erre alkalmas szemészeti szűrőbuszon (általában közvetlenül az előszűrés után), ahol a szűrés második része zajlik.
A szűrés része a megfelelő keret kiválasztása és illesztése, illetve azoknak a gyermekeknek, akiknek az optometrista további szemészorvosi vizsgálatot lát indokoltnak, gyermekszemész orvosi konzultációt követően a regionális orvosi vizsgálat is megszervezésre kerül. A feladat célja 10 hónap alatt (2023. január 1 – október 31-ig) 8.000 gyermekszemészeti szűrés elvégzése. Jelen program keretében 2 szűrőjármű és a hozzájuk tartozó képzett személyzet végzi el a gyerekszemészeti szűréseket. 
Az egyik szűrőjármű rendelkezésre áll és az EFOP- 1.4.5 projekt keretében 2022.12.31-ig végez szűréseket, ez 2023.01.01-től jelen projekt keretében folytatódik. A másik szűrőjármű jelenleg a NNK által mammográfiai szűrésekre kialakított jármű, mely a projekt megvalósítása során kerül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használatába minimum a projekt és az 5 éves fenntartási időszak teljes időtartamára. A két szűrőbusz és szakmai személyzete együttesen 2023.01.01-től végzik szemészeti szűrési tevékenységüket, így a szűrési szolgáltatás folyamatos a felzárkózó településeken, viszont nincs időbeni átfedés a szolgáltatás finanszírozásában a két projekt (EFOP-1.4.5 és EFOP-1.8.24-22 között)

Egészségnevelő programok szervezése

 

Az egészségnevelő programok szervezése a FETE településeken létrehozott EgészségPontokon dolgozó egészségügyi tevékenységet és koordinációt végző munkatársak feladata. A projekt keretében 5 ilyen Máltai EgészségPont létrehozását tervezzük, melyek a FETE települések Jelenlét Pontjaival együttműködve segítik a célcsoportot a megfelelő szolgáltatáshoz való hozzáféréshez.

 

Szakmai személyzet biztosítása

 
A projekt célja továbbá az EFOP-2.2.24-22 Felhívás keretében létrehozott laboratórium és bliszterközpont szakmai személyzetének biztosítása. 
 

 

kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek


Az egészségügyi szűrőprogramok, a telemedicina és gyógyszerellátási rendszerek működtetésében egészségügyi szakemberek feladatellátáshoz szükséges felkészítő képzések. A pályázó a projektben résztvevők számára biztosítja a megfelelő képzéseket, illetve szervezett formában átadja a rendelkezésre álló know-how-t és best practice-okat. Prevenciós programok szervezése elsősegély, betegségmegelőzés, otthonápolás témában.

A feladat szorosan összekapcsolódik a telemedicina egészségtudatosság-fejlesztő céljával, és a pályázó célja az ezekben rejlő szinergiák maximális kihasználása. A feladat végrehajtása során 14 hónap (2022. szeptember 1 – 2023. október 31.) alatt min. 154 prevenciós program (szakmai nap, oktatás, előadás, bemutató) kerül megrendezésre.


Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Mobil Egészségügyi Központ és a gyógyszerellátás fejlesztéséhez szükséges módszertanok, irányelvek, standardok kidolgozása. Az irányelvek és standardok célja, hogy kialakítsa azokat a munkafolyamatokat, melyek segítségével a kiépített rendszer a leghatékonyabban működtethető.

A projekt során 5 darab szakmai eljárásrend-működési modell készül el: telemedicina, Máltai EgészségPont, labor, bliszter, gyermekszemészet. Az elkészült működési modellek alapján kerülnek megszervezésre a legalább 5 napos szakmai képzések minden, projektben dolgozó munkatárs számára. A képzéseket a projektben részt vevő kollégák tartják. 7 szakmai eljárásrend kerül kialakításra a telemedicinális rendelésekre szabottan (5 felnőtt ellátásra szabott és 2 gyermekellátásra szabott). Elkészül továbbá a teljes ellátási folyamatra vonatkozó betegút menedzsmentet leíró eljárásrend, a logisztikai, képzési, adatkezelési működési rend, melyek hatékonyságát és működőképességét a megvalósítás alkalmával folyamatosan vizsgáljuk és a projekt befejeztével véglegesítjük.

Eszközbeszerzés keretében, egyénre szabott szemüveglencse készíttetése és szemüvegkeret beszerzése – kivételt képeznek ez alól a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök.

A pandémia jellegű megbetegedésekkel, azok megelőzésével, illetve következményeik elhárításával kapcsolatos szűrési és oltási tevékenységek megvalósítása. Ismeretterjesztő és tájékoztató kiadványok készítése.


Műszaki-szakmai elvárásoknak való megfelelés
A projektgazda vállalja a megvalósítási területen 8 mobil egészségügyi központ működtetését és legalább 3000 fő ellátását. A szakmai személyzet és megvalósítók alkalmazása során figyelemmel van a heti maximum 48 órás foglalkoztatásra, a projekt humánerőforrás-tervét ennek megfelelően készítette el.
A projektgazda vállalja a megvalósítási területen 2 gyermekszemészeti mobil szűrőteam működtetését és legalább 2000 fő ellátását. A szakmai személyzet és megvalósítók alkalmazása során figyelemmel van a heti maximum 48 órás foglalkoztatásra, a projekt humánerőforrás-tervét ennek megfelelően készítette el.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezett projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván és legalább 2027. december 31-ig megőrzi azokat.